แนวปฏิบัติการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการพยาบาล

ในห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง